header-weidevogel

In Noordwest Overijssel liggen een aantal belangrijke weidevogelgebieden. De grutto, wulp, kievit en tureluur komen hier plaatselijk nog in grote dichtheden voor.

Het collectief zet zich binnen het leefgebied “Open grasland” in voor het behoud van deze voor Nederland én Overijssel zo kenmerkende soorten. Dit wordt gedaan door middel van een combinatie van beheermaatregelen zoals het creëren van plas-dras situaties, beschermen van nesten en het creëren van foerageermogelijkheden voor de kuikens.

Hier volgt binnenkort meer informatie over dit thema

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten