Voorkom onaangename verrassingen

Neem tijdig contact op met veldcoördinator Egbert Wever als u niet aan de pachtbepalingen denkt te kunnen voldoen. In onderling overleg kunnen we dan zoeken naar een oplossing die voor u als pachter en ook voor verpachter Staatsbosbeheer acceptabel is. Zo vatten wij als ANV onze taak als rentmeester op.

Er kunnen zich immers omstandigheden voordoen of goede redenen zijn om in onderling overleg (tijdelijk) van de pachtbepalingen af te wijken. Ook kan het zijn dat niet duidelijk is hoe een pachtbepaling moet worden opgevat. Door tijdig te overleggen voorkomt u dat onze toezichthouder achteraf een afwijking moet constateren, wat voor niemand prettig is.

Overigens vernemen wij nog wel eens van pachters dat niet duidelijk is wie nu toezichthouder is in de Olde Maten en Veerslootlanden. Daarover moet geen misverstand bestaan: de ANV is verantwoordelijk voor het toezicht in het gebied, en heeft Klaas Slager aangesteld als toezichthouder. Dat wil niet zeggen dat medewerkers van Staatsbosbeheer niet meer in het gebied komen. Het komt voor dat zij een afwijking van de pachtbepalingen constateren. Staatsbosbeheer spreekt pachters daar echter niet zelf op aan, maar kan dit wel melden aan de ANV.

Het is dan vervolgens aan de ANV om daarop actie te ondernemen. Alleen in het geval dat onze eigen toezichthouder een afwijking constateert, onderneemt die actie richting de pachter. Dat wil zeggen dat hij met de pachter in gesprek gaat en – bij voorkeur en zoveel als mogelijk – een afspraak met de pachter maakt om de afwijking op een acceptabele manier te lossen. Als dat niet mogelijk is of als een afspraak achteraf niet blijkt te zijn nagekomen, wordt een zaak ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur hanteert daarbij het Controle- en sanctioneringsprotocol.

Voor deze en andere pachtzaken kunt u terecht bij veldcoördinator Egbert Wever (06-27435361).