Resultaten onderzoek pachters

Op 2 maart 2018 ontvingen alle 99 pachters van percelen van Staatsbosbeer in de Olde Maten en Veerslootlanden van ons een online-enquête. 54 pachters hebben eraan meegedaan.  De enquête bestond uit 17 vragen.

Van de 54 respondenten hebben 37 de enquête voltooid (69%) en 17 respondenten (31%) de enquête gedeeltelijk ingevuld. Ook de antwoorden van de niet voltooide enquêtes maken deel uit van de resultaten.

De resultaten worden later dit jaar tijdens een pachtersavond gepresenteerd, evenals de conclusies die daaruit te trekken zijn en de aanbevelingen die daaruit voortkomen.

Vooruitlopend daarop enkele interessante bevindingen:

 • Op de vraag wat de reden is om percelen te pachten in de Olde Maten of Veerslootlanden konden pachters hun top aangeven. in hun top 3  van belangrijkste redenen zet:
  • 60% plaatsingsruimte mest en betalingsrechten
  • 40% natuurbeheer in de eigen bedrijfsvoering
  • 33% bijdragen aan natuurbeheer in het gebied
  • 29% redelijke pachtprijs
  • 27% gewasopbrengst
 • Op de vraag of de pachter in aanmerking wil komen om – na afloop van de totale pachttermijn van zes jaar – opnieuw wil pachten in het gebied, zegt:
  • 64% ja
  • 32% ik twijfel
  • 4% nee

Als aandachtspunten worden genoemd: kwaliteit en opbrengst gewas, pachtprijs mag niet hoger worden, er zou meer maatwerk moeten komen in overleg met de pachter,  onaantrekkelijkheid van percelen waar niet mag worden geweid en/of bemest. Als pluspunten worden genoemd: kunnen meewerken aan beheer van het gebied, en dat het mooi hooiland is. Als minpunten: geen rechten, resultaat negatief, opbrengst waardeloos.

 • Op de vraag wat men van de pachtprijs vindt, zegt:
  • 35% (te) hoog, maar zegt niet eerder op;
  • 21% te hoog, en overweegt eerder op te zeggen;
  • 18% niet te hoog, en zegt niet eerder op;
  • 26% niet te hoog, maar overweegt om andere redenen eerder op te zeggen.
 • Op de vraag of men aan de pachtbepalingen kan voldoen antwoord:
  • 83% ja
  • 17% moeilijk
 • Op de vraag wat een redelijke pachtprijs zou zijn blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen wat pachters als redelijk aangeven en de werkelijke pachtprijzen (verschillen van ruim € 100 tot meer dan € 150 per hectare)