Proef inzet weidevogeldrone Veerslootlanden

De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten regelt het beheer in het weidevogelgebied Veerslootlanden. Bij het uitvoeren van het weidevogelbeheer wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen agrarisch gebruik en de aanwezige natuurwaarden. De verwachting is dat de inzet van een Weidevogeldrone hieraan kan bijdragen, omdat hiermee meer maatwerk mogelijk is. Dit maatwerk kan zowel voordelen voor natuur als landbouw met zich meebrengen.

Om de meerwaarde van de inzet van een Weidevogeldrone in beeld te brengen heeft de ANV aan Brandhof Natuur & Platteland gevraagd de mogelijkheden door middel van een pilotproject in beeld te brengen. Ook om een indruk te krijgen van de mogelijkheden rond lastig te vinden soorten als paapje, kwartel en eenden. Doel is dat het bestuur daarna een weloverwogen beslissing kan nemen over toekomstige aanschaf of inhuur van een drone.  In het kader van deze pilot zullen vier veldbezoeken worden gebracht.

De bezoeken vinden plaats in het gebied ten oosten van de Rechterensweg, in het gedeelte dat niet is aangewezen als N2000-gebied.  Alle veldbezoeken worden uitgevoerd in de eerste circa drie uur na zonsopkomst, wanneer het temperatuurverschil tussen nesten/kuikens en de omgeving het grootst is. De ervaring leert dat deze periode het meest geschikt is voor inzet van de drone.

Om een goed beeld te krijgen van de meerwaarde van een Weidevogeldrone bij het beheer van het gebied, zullen de vier veldbezoeken verschillend zijn qua doelstelling, en verspreid over het seizoen worden uitgevoerd.