Pachtzaken Olde Maten en Veerslootlanden

De volgende aandachtspunten hebben betrekking op pachtzaken in Olde Maten en Veerslootlanden. Ook hiervoor graag uw aandacht:

Niet meer zonder overleg maaisel storten op de hopen van Staatsbosbeheer!

De afgelopen nazomer is door meerdere pachters maaisel gestort op plaatsen waar Staatsbosbeheer maaisel verzameld voor afvoer. Noch met ANV, noch met Staatsbosbeheer is hierover overleg gevoerd, en evenmin is hiervoor toestemming gegeven. Hoewel voor het merendeel onder u waarschijnlijk overbodig, wijzen we erop dat dit ongewenst en niet toelaatbaar is. We dringen er bij u sterk op aan om voortaan tijdig in overleg te treden met veldcoördinator Egbert Wever als u zich door omstandigheden geen raad weet met maaisel. Samen met u en met Staatsbosbeheer kunnen wij ons dan inzetten om een voor alle partijen passende oplossing te vinden.

Voor alle pachtzaken moet u niet bij Staatsbosbeheer, maar bij uw ANV zijn!

Pachters van een perceel in de Olde Maten en Veerslootlanden verzoeken wij vriendelijk om bij alle vragen omtrent het pachtcontract en pachtbepalingen niet met Staatsbosbeheer, maar met onze veldcoördinator Egbert Wever contact op te nemen. Hieronder vindt u zijn bereikbaarheidsgegevens. Van Staatsbosbeheer vernamen we dat zij nog geregeld benaderd worden, terwijl in de samenwerkingsoverkomst tussen Staatsbosbeheer en ANV is afgesproken dat het de ANV is die de rentmeesterstaken op zich neemt, zoals ook in het pachtcontract is vermeld.

Pachtbepalingen om in deze periode rekening mee te houden!

De komende tijd vragen de volgende bepalingen in de pachtcontracten extra aandacht:

  • Voor alle pachtcontracten met beweiding geldt dat na 31 oktober geen vee meer in het perceel mag lopen.
  • Het is de pachter niet toegestaan machines, vanghokken, waterpompen en waterbakken na 15 november op het gepachte achter te laten;
  • De pachter is verplicht:
    • het gepachte jaarlijks zodanig te bewerken dat de percelen glad de winter ingaan. Daartoe dienen beweide percelen uiterlijk 15 november van elk jaar te zijn gebloot of gemaaid. Voorkomen moet worden dat concentraties vegetatieresten op het maaiveld achterblijven. Daarbij kan ruiming van die concentraties noodzakelijk zijn. Zulks ter beoordeling van ANV Horst en Maten;
    • zorg te dragen voor het intact houden van de grasmat en hiertoe zo nodig het op het perceel weidende vee tijdig te verwijderen. Dit ter voorkoming van zwartlopen van delen van het perceel.

Egbert Wever | Veldcoördinator | 06-27435361 | e.wever@anvhorstenmaten.nl