Mogelijkheden aanleg plasdras op uw perceel

Vanuit het Agrarisch Collectief NoordWest Overijssel wordt de mogelijkheid geboden om een plasdrassituatie te realiseren op één van uw percelen. Plasdras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten, te foerageren en in goede conditie te komen. Op plasdraspercelen kunnen vóór het broedseizoen grote aantallen weidevogels worden aangetroffen. De aantrekkingskracht is groot en de hoop is dat een deel van de vogels besluit om in het gebied te blijven om te broeden. Daarnaast bieden plasdraspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het broedseizoen, bijvoorbeeld voor uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers.

Enkele voorwaarden voor afsluiten van een plasdrasovereenkomst zijn :

  • Combinatie met een uitgestelde maaidatum op een substantiële oppervlakte aansluitend aan het plasdrasperceel;
  • Ligging van het perceel binnen de door Provincie Overijssel vastgestelde begrenzing voor weidevogels.

Naast vernatten van een (deel van een) perceel is het is ook mogelijk om een plasdrassituatie te creëren door oevers af te schuinen .

Plasdras en het aansluitende beheer komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit het ANLb.

Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij Egbert Wever (e.wever@collectiefnoordwestoverijssel.nl of tel. 06 27435361). Meer uitgebreide informatie volgt dan.