Gezamenlijk Feitenonderzoek voor natuurherstelmaatregelen Olde Maten en Veerslootslanden

Op uitnodiging van Michiel Linskens van Provincie Overijssel heeft het bestuur op 30 april een overleg gevoerd in het Provinciehuis in Zwolle naar aanleiding van het Gezamenlijk Feitenonderzoek (GFO). Het ging om een informele gedachtewisseling over natuurgebied de Olde Maten en Veerslootslanden. Het onderzoek houdt verband met te nemen besluiten voor natuurherstel. De provincie wil daarbij kijken naar de werkelijke staat van de natuur. De provincie wil dat doen op basis van gezamenlijk onderzoek om de feiten scherp te krijgen. De informatie die we nu hebben, combineren we en maken we compleet, zo staat in het coalitieakkoord van het provinciebestuur:

 

Feiten als basis voor maatregelen

Bij besluiten over maatregelen voor natuurherstel kijken we naar de werkelijke staat van de natuur. Dat doen we op basis van gezamenlijk onderzoek om
de feiten scherp te krijgen. De informatie die we nu hebben, combineren we en maken we compleet.
Dit is onze werkwijze:

  • Inwoners met gebiedskennis en andere experts vormen samen een deskundigenteam. Welke experts deelnemen is afhankelijk van het gebied en de kennis en kunde die nodig is. Wij hechten waarde aan ieders inbreng.
  • Het deskundigenteam verzamelt feiten en brengt daarover een oordeel en een advies uit.
  • De resultaten worden gevalideerd door een onafhankelijk, gerenommeerd instituut. De uitkomsten hiervan zijn leidend.

De feiten zijn open en transparant beschikbaar. We laten zien wat we weten, waar deze informatie staat en vandaan komt. Ook laten we zien wat we niet weten en hoe we daarmee omgaan. Deze werkwijze vatten wij samen met ‘meten is weten’.

Deze aanpak is het begin van elk gebiedsproces, waarbij we gezamenlijk bekijken wat ‘de werkelijke staat van het gebied’ is. We kijken daarbij naar landbouw, water, klimaat, natuur, economie en de samenleving. Op basis daarvan maken we afspraken met de betrokkenen in het gebiedsproces. Deze gezamenlijke afspraken gaan over de doelen, de samenwerking, de maatregelen, de randvoorwaarden en de resultaten.

(Bron: Schouder aan schouder, Coalitieakkoord 2023-2027, Provincie Overijssel)

 

De Provincie wil het onderzoek uitvoeren samen met het gebied op basis van gelijkwaardigheid. De ANV is één van de belanghebbende organisaties die de provincie bij het onderzoek wil betrekken, naast Staatsbosbeheer, Gebiedsalliantie SOM, Gemeente Staphorst, LTO Noord en Waterschap DOD en inwoners. De provincie wil aansluiten bij lopende processen. Feiten over het gebied worden verzameld en beoordeeld en moeten leiden tot een basis voor gezamenlijke afspraken.

De ANV heeft in het overleg aan de orde gesteld dat het Gezamenlijk Feitenonderzoek het gebiedsproces  kan leiden tot het langs elkaar heen lopen van ontwikkelingen zoals van de Deelgebiedscommissie Staphorsterveld en de  koploperprojecten in Veldiger Binnenlanden en Rouveen. Reden waarom de Provincie heeft besloten dat het feitenonderzoek  over natuurherstel van natuurgebied Olde Maten en Veerslootslanden deel zal uitmaken van het overleg binnen de Deelgebiedscommissie Staphorsterveld.