Veel sloten en perceelsranden in het werkgebied van de ANV herbergen bijzondere natuurwaarden. Dit hangt samen met het veelal nog kleinschalige landschap en het beheer door agrariers. Vooral in sloten en perceelsranden die extensief worden beheerd is vaak een grote diversiteit aan flora en fauna aanwezig.

In veel sloten in ons werkgebied zijn vissen van de rode lijst (soorten die bedreigd worden in hun voortbestaan) te vinden, zoals de grote modderkruiper en bittervoorn. In de slootranden groeien rode lijstsoorten zoals de dotterbloem, grote pimpernel en wateraardbei. Ook voor jonge weidevogels zijn kruidenrijke perceelsranden en slootranden van groot belang vanwege de rijkdom aan insecten.