Beheerzaken april 2019

De volgende beheerzaken zijn actueel in de Olde Maten en Veerslootlanden:

 

Beweiding

Het begin van het seizoen nadert, en hoewel het land nog vrij nat is zal binnenkort op bepaalde percelen in de Olde Maten en Veerslootlanden beweiding moeten starten. Reden om u te informeren over de pachtbepalingen over beweiding. De eerste percelen moeten beweid worden vanaf 1 april (voorweiden), en daarna volgen de percelen die beweid moeten worden vanaf 1 mei (standweiden). Wij beoordelen of – gelet op de omstandigheden – van de pachter verwacht kan worden hieraan te voldoen, in overleg met Staatsbosbeheer.

Lees meer over de regels voor beweiding

Rustperiode

Sinds 15 maart is het rustperiode op de percelen in het Staphorsterveld. Landwerkzaamheden zijn nu niet toegestaan, waaronder bijvoorbeeld het vrijmaaien van afrasteringen.  In overleg met de ANV en na goedkeuring door de ecoloog is vrijmaaien m.b.v. een bosmaaier in sommige gevallen toegestaan. Berijden van de percelen met zwaar materieel als tractor met maaimachine is in ieder geval niet toegestaan.

Maak gebruik van een vervroegde maaidatum!

Ook dit jaar zal waar mogelijk de maaidatum vervroegd worden als er geen (broed)vogels aanwezig zijn. U krijgt hiervan bericht. Als ANV vinden wij het bijzonder belangrijk dat u van deze vervroegde maaidatum gebruik maakt. Het is namelijk één van de weinige middelen die we hebben om pitrus en ridderzuring te onderdrukken en de kwaliteit van de gewasopbrengsten op termijn te verbeteren.

Proef Composteren maaisel uitgesteld maaibeheer

Onze proef met compostering van overtollig maaisel loopt nog. We verwachten dat het product eind juni gereed zal zijn. Belangstellenden kunnen zich melden, en  er kan – indien gewenst – bemonsterd worden voor bepaling van de gehaltes.

Uitsluitend na overleg en met toestemming overtollig maaisel storten

Afvoer van overtollig maaisel, veroorzaakt door uitgesteld maaibeheer, valt onder de verantwoordelijkheid van de pachter. Voor de percelen met uitgesteld maaibeheer, die buiten de criteria voor bovengenoemde proef composteren maaisen uitgesteld maaibeheer vallen, zal net als voorgaande jaren op verzoek van de pachter en in overleg met Staatsbosbeheer een passende oplossing gezocht worden. Zonder overleg en zonder toestemming maaisel storten bij Staatsbosbeheer is niet toegestaan.

Vergunning voor onderzoekers flora en fauna

Ook dit jaar vinden een onderzoeken naar flora en fauna plaats in opdracht van Staatsbosbeheer. Het kan daarom voorkomen dat u als pachter onderzoekers aantreft op uw percelen. Goed om te weten dat u altijd kunt vragen naar de vergunning die zij altijd bij zich moeten dragen als zij werken in opdracht van Staatsbosbeheer.