Artikelen door Jan ten Hove

Cursusaanbod Natuurbeheer en Ondernemerschap exclusief voor leden-pachters Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer stelt dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Dit om in aanmerking te komen (of te blijven) voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt voor heel Nederland, en niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. […]

Proef inzet weidevogeldrone Veerslootlanden

De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten regelt het beheer in het weidevogelgebied Veerslootlanden. Bij het uitvoeren van het weidevogelbeheer wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen agrarisch gebruik en de aanwezige natuurwaarden. De verwachting is dat de inzet van een Weidevogeldrone hieraan kan bijdragen, omdat hiermee meer maatwerk mogelijk is. Dit maatwerk kan […]

Beheerzaken april

De volgende beheerzaken zijn actueel in de Olde Maten en Veerslootlanden: Rustperiode Sinds 15 maart is het rustperiode op de percelen in het Staphorsterveld. Landwerkzaamheden zijn nu niet toegestaan, waaronder bijvoorbeeld het vrijmaaien van afrasteringen. Als het goed is is dat eventueel vóór de rustperiode gedaan. In overleg met de ANV en na goedkeuring door […]

Jaarvergadering 2018

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 17 april a.s., vanaf 20:00 uur in d’ Olde Skoele, Oude Rijksweg 427 te Rouveen. Leden hebben hiervoor de agenda met de jaarstukken inmiddels per emailbericht ontvangen. Ook relaties zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn en kregen de agenda toegestuurd. Na de pauze zal Harry Roetert van […]

Schouw

In de tweede helft van de maand november zal er een schouw worden gehouden, volgens het Controle- en toezichtprotocol. Per blok zullen schouwcommissies, bestaande uit een bestuurslid en een pachter (die geen percelen in dat blok heeft) het blok controleren. In december zal het bestuur de rapportages bespreken.

Pachtzaken Olde Maten en Veerslootlanden

De volgende aandachtspunten hebben betrekking op pachtzaken in Olde Maten en Veerslootlanden. Ook hiervoor graag uw aandacht: Niet meer zonder overleg maaisel storten op de hopen van Staatsbosbeheer! De afgelopen nazomer is door meerdere pachters maaisel gestort op plaatsen waar Staatsbosbeheer maaisel verzameld voor afvoer. Noch met ANV, noch met Staatsbosbeheer is hierover overleg gevoerd, […]

Beheerzaken Olde Maten en Veerslootlanden

We brengen de volgende aandachtspunten met betrekking tot beheerzaken in Olde Maten en Veerslootlanden onder uw aandacht: Maaikorven Veerslootlanden is uitgevoerd De sloten in het gebied Veerslootlanden zijn inmiddels door loonbedrijf Bouwman met een maaikorf gedaan. Zodra de omstandigheden het toelaten zal het materiaal met een wallenfrees verwerkt worden. Klepelen weidevogelgebied wordt uitgevoerd Het klepelen […]