header-weidevogel

1 januari 2016 is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. De basis van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf. Agrarische collectieven vormen dan ook het hart van het nieuwe stelsel. Deze collectieve aanpak moet leiden tot betere natuurresultaten en lagere uitvoeringskosten.

Samenwerken bij Agrarisch Natuurbeheer 2016 

In de provincie Overijssel zijn drie Collectieven opgericht. ANV Horst en Maten maakt deel uit van het ‘Collectief Noordwest Overijssel (CNWO)’. Samen met de agrarische natuurverenigingen Kopse Agrarische Natuurvereniging (KAN), ANV Tolhuislanden en ANV Camperland omvat dit Collectief een groot deel van het noorden en westen van de provincie.

De Collectieven krijgen een grote verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het beheer maar ook bij de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden om het beheer dáár te laten plaatsvinden waar dit het meest zinvol en kansrijk is. Doel van deze wijziging is, om meer resultaat te boeken met het beheer. Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap én agrarisch ondernemerschap. Er wordt kritisch gekeken of het gebied waarin percelen liggen daadwerkelijk bijdraagt aan de natuurdoelstellingen voor dat gebied. Heel concreet: agrarisch natuur- en landschapsbeheer is alleen nog mogelijk op de meest kansrijke plekken voor de doelsoorten.

De organisatie van de subsidieverstrekking komt ook in handen van het Collectief zelf te liggen. Om te kunnen deelnemen worden de beheerders lid van het Collectief. Informatie over de werkzaamheden van het Collectief zijn te vinden op www.collectiefnoordwestoverijssel.nl. Informatie over de ontwikkelingen op landelijk niveau van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 is te vinden op www.boerennatuur.nl. 

Namens het collectief is Egbert Wever gebiedscoördinator binnen het werkgebied van de ANV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hem: 
e.wever@anvhorstenmaten.nl of tel. 06-27435361

Leefgebied Open Grasland (weidevogels) 

Het leefgebied Open Grasland bestaat uit open landschappen met overwegend grasland, waarvan een relevant deel uit vochtig en kruidenrijk grasland bestaat. Voor het werkgebied van de ANV betreft dit het Staphorsterveld. Binnen dit leefgebied zijn enkele kerngebieden aangewezen door het collectief. Uitgangspunt daarbij is dat de weidevogelstand sterk onder druk staat waardoor de provincie en het collectief zich genoodzaakt voelen om het budget voor agrarisch natuurbeheer te concentreren. Hiermee wordt het weidevogelbeheer geoptimaliseerd in die gebieden waar de weidevogelaantallen nog goed zijn en het weidevogelbiotoop verder verbeterd kan worden. Deze kerngebieden vormen de basis voor de aanvraag voor subsidie voor (agrarisch)natuurbeheer vanaf 2016.

Weidevogelkerngebieden zijn bedoeld als gebieden die optimaal zijn ingericht voor weidevogels en kunnen functioneren als brongebied. De provincie heeft ervoor gekozen de selectie van het leefgebied te richten op twee weidevogelsoorten die houden van natte kruidenrijke graslandgebieden met een late maaidatum, te weten de grutto en de tureluur. Daarnaast is binnen het Staphorsterveld de wulp een primaire doelsoort waar beheer op afgestemd wordt. Ook voor deze soort wordt specifiek maatwerk toegepast.

Leefgebied Droge Dooradering

Het leefgebied Droge Dooradering omvat met name het kleinschalige cultuurlandschap, met onder andere (elzen)singels, houtwallen en struwelen. Naast periodiek onderhoud van deze elementen is ook aanvullend beheer van, bij voorkeur op het zuiden georiënteerde, perceelsranden wenselijk. In tegenstelling tot het SNL, zet het collectief in het nieuwe stelsel in op perceelsranden in plaats van vlakdekkend botanisch beheer. Binnen het werkgebied van de ANV zet het collectief vooral in op het in stand houden en versterken van het ‘Slagenlandschap’.

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten