Het weidevogelseizoen loopt al weer op zijn eind. Hoog tijd voor een korte tussenstand van het werk van onze ecoloog Martijn Bunskoek.

Afgelopen maanden zijn door Martijn Bunskoek (Bunskoek Natuurlijk) in opdracht van ANV Horst en Maten net als voorgaande jaren weer de territoria van weidevogels in de Veerslootslanden, omgeving Veldschuur en het Groene Kruispunt in kaart gebracht. In de tabel hieronder zijn de voorlopige resultaten van dit jaar weergegeven en afgezet tegen die van afgelopen jaren.

De resultaten zijn in vergelijking met vorig jaar voor Wulp, Grutto, Tureluur en Kievit min of meer gelijk. De Grutto is wel wat toegenomen, maar heeft dit jaar diverse territoria net buiten het reservaat gehad aan de Matenweg. Deze territoria in het landbouwgebied heeft Martijn bij het totaal geteld, omdat dit in feite een uitbreiding is vanuit het reservaat. Omdat de plasdras hier in een uithoek van het reservaat ligt, zoekt een deel van de vogels hun heil net buiten het weidevogelgebied.

Volgens Martijn is het daarom wenselijk om een nieuwe plasdras -met een centralere ligging- te realiseren in het reservaat. Daarvoor bestaan bij Staatsbosbeheer al wel plannen.

Mooie nieuwkomer in het gebied is de Veldleeuwerik. Opvallend is ook dat de Gele kwikstaart het dit jaar erg goed doet. Deze soort heeft baat bij maaien na 15 juli in combinatie met beweide percelen in de omgeving van het nest. Ze foerageren namelijk graag bij vee. Helaas zijn dit jaar in Veerslootlanden geen zingende Paapjes waargenomen.

Martijn geeft aan dat hij de resultaten van de BTS-telling nog verder moet uitwerken, maar dat de percentages alarmerende gruttoparen – dat zijn paren met kuikens – gemiddeld lijken uit te vallen. Wel zijn diverse vliegvlugge jonge Grutto’s waargenomen. Van de Wulp hadden half mei veel paren jongen, waarvan in het gebied vliegvlugge exemplaren zijn waargenomen. De Wulp lijkt het dit jaar in veel andere weidevogelgebieden, zoals in Tolhuislanden en Lierder- en Molenbroek,  zeer slecht te hebben gedaan. Vergeleken daarmee valt het broedresultaat in ons reservaat nog mee.

Kortom: Wij zijn dus gewoon goed bezig! We zijn met Martijn nu al benieuwd wat volgend jaar zal brengen.

*Stand van zaken op 24 juni 2020, de definitieve cijfers kunnen nog iets afwijken.
Rode Lijst2017201820192020*
Primaire weidevogels
Kuifeend2336
Krakeend17202625
SlobeendKwetsbaar910129
ZomertalingBedreigd2434
Kwartel146
KwartelkoningBedreigd1
Kievit52466768
WatersnipBedreigd2333
GruttoGevoelig11122832
WulpKwetsbaar14132116
TureluurGevoelig117149
VeldleeuwerikGevoelig2
Gele KwikstaartGevoelig68923
GraspieperGevoelig66817587
PaapjeBedreigd722