Cursusaanbod Natuurbeheer en Ondernemerschap exclusief voor leden-pachters Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer stelt dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Dit om in aanmerking te komen (of te blijven) voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt voor heel Nederland, en niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Het volgen van een cursus is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Laagdrempelig
Dit geldt ook voor u als pachter van percelen in het Staphorsterveld vanaf 2021. ANV Horst en Maten wil bevorderen dat zoveel mogelijk van onze leden-pachters dan aan de eisen kunnen voldoen, en heeft daarom besloten om u een zo laagdrempelig mogelijke cursus in eigen regio en tegen een scherp tarief aan te bieden. Dat aanbod geldt overigens ook voor leden die (nog) geen pachter zijn van Staatsbosbeheer.

Maatwerk
We hebben Stimuland gevraagd om in overleg met Aeres Hogeschool Dronten – exclusief voor onze leden – een cursus voor onze leden te organiseren. Dit heeft geleid tot een programma waarbij gekozen kan worden tussen twee verschillende cursussen – een Basiscursus (3 dagen) en – voor leden die zich nog verder in natuurbeheer willen verdiepen – een Niveau 1-cursus (8 dagen). Een cursusdag zal doorgaans uit een dagdeel theorie en een dagdeel veldbezoek bestaan.

Basis of Niveau 1
Zowel met het volgen van de Basiscursus als de Niveau 1-cursus voldoet u aan de eisen van de natuurorganisaties. De groepsgrootte zal per cursus tussen 15 en 20 deelnemers zijn. Uw eigen bijdrage is voor de Basiscursus € 75,- en voor de Niveau 1-cursus € 500,-

Leden ontvangen hierover meer informatie tijdens de Jaarvergadering/Kennisbijeenkomst op 17 april a.s  in D’Olde Skoele te Rouveen. Tevens zullen zij begin mei a.s. hierover schriftelijk geïnformeerd worden. Daarna kunt u zich aanmelden tot 1 juni a.s. voor één van beide cursussen, die beide zullen starten in augustus, en om de 14 dagen zullen worden gehouden. Het is overigens de bedoeling dat ook in voor- en najaar van 2019 en 2020 deze cursussen georganiseerd gaan worden, telkens afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

 

 

Proef inzet weidevogeldrone Veerslootlanden

De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten regelt het beheer in het weidevogelgebied Veerslootlanden. Bij het uitvoeren van het weidevogelbeheer wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen agrarisch gebruik en de aanwezige natuurwaarden. De verwachting is dat de inzet van een Weidevogeldrone hieraan kan bijdragen, omdat hiermee meer maatwerk mogelijk is. Dit maatwerk kan zowel voordelen voor natuur als landbouw met zich meebrengen.

Om de meerwaarde van de inzet van een Weidevogeldrone in beeld te brengen heeft de ANV aan Brandhof Natuur & Platteland gevraagd de mogelijkheden door middel van een pilotproject in beeld te brengen. Ook om een indruk te krijgen van de mogelijkheden rond lastig te vinden soorten als paapje, kwartel en eenden. Doel is dat het bestuur daarna een weloverwogen beslissing kan nemen over toekomstige aanschaf of inhuur van een drone.  In het kader van deze pilot zullen vier veldbezoeken worden gebracht.

De bezoeken vinden plaats in het gebied ten oosten van de Rechterensweg, in het gedeelte dat niet is aangewezen als N2000-gebied.  Alle veldbezoeken worden uitgevoerd in de eerste circa drie uur na zonsopkomst, wanneer het temperatuurverschil tussen nesten/kuikens en de omgeving het grootst is. De ervaring leert dat deze periode het meest geschikt is voor inzet van de drone.

Om een goed beeld te krijgen van de meerwaarde van een Weidevogeldrone bij het beheer van het gebied, zullen de vier veldbezoeken verschillend zijn qua doelstelling, en verspreid over het seizoen worden uitgevoerd.

 

Beheerzaken april

De volgende beheerzaken zijn actueel in de Olde Maten en Veerslootlanden:

Rustperiode

Sinds 15 maart is het rustperiode op de percelen in het Staphorsterveld. Landwerkzaamheden zijn nu niet toegestaan, waaronder bijvoorbeeld het vrijmaaien van afrasteringen. Als het goed is is dat eventueel vóór de rustperiode gedaan. In overleg met de ANV en na goedkeuring door de ecoloog is vrijmaaien m.b.v. een bosmaaier in sommige gevallen toegestaan. Berijden van de percelen met zwaar materieel als tractor met maaimachine is in ieder geval niet toegestaan.

Maak gebruik van een vervroegde maaidatum!

Ook dit jaar zal waar mogelijk de maaidatum vervroegd worden als er geen (broed)vogels aanwezig zijn. U krijgt hiervan bericht. Als ANV vinden wij het bijzonder belangrijk dat u van deze vervroegde maaidatum gebruik maakt. Het is namelijk één van de weinige middelen die we hebben om pitrus en ridderzuring te onderdrukken en de kwaliteit van de gewasopbrengsten op termijn te verbeteren.

Proef Composteren maaisel uitgesteld maaibeheer

De ANV start een proef met compostering van overtollig maaisel van de percelen van Staatsbosbeheer. De capaciteit van deze proef is beperkt; maximaal kan het maaisel van naar verwachting twintig hectare aangevoerd worden. De proef wordt daarom opengesteld voor leden-pachters met uitsluitend maaisel afkomstig van percelen waarop de maaidatum met meer dan zes weken wordt uitgesteld tot 15 augustus. Pachters die maaisel hebben gebracht zijn bovendien verplicht om de compost ook weer op te halen. Het gaat om een proef; aan het eind van het jaar vindt een evaluatie plaats.

Uitsluitend na overleg en met toestemming overtollig maaisel storten

Afvoer van overtollig maaisel, veroorzaakt door uitgesteld maaibeheer, valt onder de verantwoordelijkheid van de pachter. Voor de percelen met uitgesteld maaibeheer, die buiten de criteria voor bovengenoemde proef composteren maaisen uitgesteld maaibeheer vallen, zal net als voorgaande jaren op verzoek van de pachter en in overleg met Staatsbosbeheer een passende oplossing gezocht worden. Zonder overleg en zonder toestemming maaisel storten bij Staatsbosbeheer is niet toegestaan.

Vergunning voor onderzoekers flora en fauna

Dit jaar vinden een aantal onderzoeken naar flora en fauna plaats in opdracht van Staatsbosbeheer. Het kan daarom voorkomen dat u als pachter onbekenden aantreft op uw percelen. Goed om te weten dat u altijd kunt vragen naar de vergunning die onderzoekers altijd bij zich moeten dragen als zij werken in opdracht van Staatsbosbeheer.

 

Jaarvergadering 2018

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 17 april a.s., vanaf 20:00 uur in d’ Olde Skoele, Oude Rijksweg 427 te Rouveen.

Leden hebben hiervoor de agenda met de jaarstukken inmiddels per emailbericht ontvangen. Ook relaties zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn en kregen de agenda toegestuurd.

Na de pauze zal Harry Roetert van Stimuland namens het bestuur uitleg geven over ons cursusaanbod Natuurbeheer en Ondernemerschap, dat we speciaal voor onze leden organiseren, in het bijzonder voor de pachters van SBB.