Vergoeding voor later maaien in 2018 bij alle broedvogels

Het bestuur van ANV Horst en Maten (bestuursvergadering 8 november 2017) heeft besloten dat vanaf 2018 bij aanwezigheid van alle broedvogels die aanleiding geven voor uitstel van de maaidatum pachters van percelen in de Olde Maten en Veerslootland voor vergoeding in aanmerking komen.  Pachters komen in aanmerking voor vergoeding van een gedeelte van de pachtsom als de maaidatum wordt uitgesteld vanaf 2 weken, én de nieuwe maaidatum 1 juli of later wordt.

Afgelopen jaren ontvingen alleen pachters bij aanwezigheid van kwartels de pachtsom terug. Die soort vergt een uitstel van de maaidatum tot 15 augustus.  Het bestuur vindt dat voortaan ook pachters van percelen met andere soorten broedvogels een deel van hun pachtsom als vergoeding moeten krijgen. Ook bij een geringer uitstel is sprake van kwaliteitsverlies en opbrengstderving, en het bestuur is van mening dat ook dit niet volledig op de pachter afgewenteld kan worden.

Dat er veel broedvogels zitten in het gebied – waaronder diverse rode lijst soorten – werd wel duidelijk door het het onderzoek door Martijn Bunskoek afgelopen seizoen. Dit is mede het resultaat van succesvol beheer van het gebied.

Staffel

Het bestuur heeft een staffel vastgesteld voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding.  De vergoeding is een percentage van de betaalde pachtsom. Hoe groot dat percentage is, hangt af van twee factoren, die bepalend zijn voor de opbrengstderving. Ten eerste is dat de periode waarin de uitgestelde pachtdatum ligt, en ten tweede is dat de lengte van de periode waarmee de maaidatum is uitgesteld.

1.      Periode waarin de nieuwe maaidatum ligt

Hoe later de nieuwe maaidatum in het seizoen ligt, hoe hoger het deel van de pachtsom wordt dat de pachter vergoed krijgt, waarbij als uitgangspunten gelden:

a.   GEEN vergoeding als de maaidatum wordt uitgesteld naar een datum vóór 1 juli;

b.   MAXIMALE vergoeding als de maaidatum wordt uitgesteld naar 15 augustus.

2.   Lengte van de periode waarmee de maaidatum is uitgesteld

Hoe langer de periode is waarmee de maaidatum wordt uitgesteld, hoe hoger het deel van de pachtsom wordt dat de pachter vergoed krijgt, waarbij als uitgangspunten gelden:

a.   GEEN vergoeding als de maaidatum wordt uitgesteld met minder dan 2 weken;

b.   MAXIMALE vergoeding als de maaidatum wordt uitgesteld met een periode van 6 weken.

Berekening en uitbetaling

Op basis van de uitgestelde maaidatum – die zodra broedvogels zijn waargenomen vóór de in het pachtcontract bepaalde maaidatum wordt meegedeeld aan de pachter – zal de ANV aan de hand van de staffel na afloop van het broedvogelseizoen (15 augustus) per perceel en per pachter de uit te betalen vergoeding bepalen en uitbetalen aan de pachter.

Staffel vergoeding uitgesteld maaibeheer