Regels voor beweiding in de Olde Maten en Veerslootlanden

Het begin van het seizoen nadert, en hoewel het land nog vrij nat is zal binnenkort op bepaalde percelen in de Olde Maten en Veerslootlanden beweiding moeten starten. Reden om u te informeren over de pachtbepalingen over beweiding. De eerste percelen moeten beweid worden vanaf 1 april (voorweiden), en daarna volgen de percelen die beweid moeten worden vanaf 1 mei (standweiden). Wij beoordelen of – gelet op de omstandigheden – van de pachter verwacht kan worden hieraan te voldoen, in overleg met Staatsbosbeheer.

Regels in het pachtcontract over beweiden
Volgens het pachtcontract is beweiding toegestaan tot 31 oktober, mits de terreinomstandigheden dit toelaten, en verder onder de volgende voorwaarden:

 1. percelen met de beheertypen 12.02.a t/m g (dat zijn percelen voor verplicht beweiden of maaien) moeten vanaf de aangegeven datum (verschilt per contract tussen 8, 15 of 20 juni) gemaaid óf beweid worden met schapen of rundvee met een dichtheid van maximaal 3 GVE *) (schapen of runderen) per ha
 2. percelen met de beheertypen 13.01.a, b en c  (dat zijn percelen voor verplicht maaien en naweiden), d (verplicht voorweiden vanaf uiterlijk 1 april tot uiterlijk 1 mei en maaien), e (verplicht standweiden, vanaf uiterlijk 1 april) en f (plasdras, maaien en naweiden) mogen nabeweid worden met rundvee en schapen zonder beperking van het aantal GVE *). Naweiden volgt op het maaien waarvoor geldt dat dat niet mag voor de aangegeven data. Die data verschillen per contract tussen 15 juni, 21 juni, 1 juli en 15 juli.
 3. percelen met het beheertype 12.02 i (dat zijn percelen voor verplicht standweiden vanaf 1 mei) moeten beweid worden met een dichtheid van maximaal 2 GVE *) per hectare, en alleen met rundvee.
 4. percelen met het beheertype 12.02 h (dat zijn percelen voor alleen maaien) mogen niet beweid worden.

*) 1 GVE = 1 koe = 2 pinken = 13 schapen (met lammeren)

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch vragen? Neem dan gerust contact op met veldcoördinator Egbert Wever via 06-27435361 of e.wever@anvhorstenmaten.nl.

 

Aanmelding belangstelling Natuur en Ondernemerschap

Inmiddels hebben twee groepen de driedaagse basiscursus van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ gevolgd, in september 2018 en maart 2019. De cursisten hebben de cursus als ruim voldoende tot goed beoordeeld. De cursus is speciaal bedoeld voor u als lid van ANV Horst en Maten,  in het bijzonder als u tevens pachter bent van één of meer percelen van Staatsbosbeheer. Bij voldoende belangstelling (minimaal 15 deelnemers) willen we de cursus opnieuw organiseren.  U kunt u als belangstellende onderaan dit bericht aanmelden.

Zoals bekend  stelt Staatsbosbeheer dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer in het Staphorsterveld. Het is een landelijke voorwaarde, overigens niet alleen van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Het volgen van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Het bestuur van ANV Horst en Maten wil haar leden in de gelegenheid stellen om zo laagdrempelig mogelijk aan de eisen te kunnen voldoen. Daarom organiseren wij de cursus – in samenwerking met Michiel Drok van Aeres  Hogeschool Dronten –  in onze eigen regio, en doen wij ons best om de deelnamekosten laag te houden.

U kunt kiezen voor Basis of Niveau 1
De optie ‘Basis’ bestaat uit 3 dagen, waarna u voldoet u aan de eisen van Staatsbosbeheer. Ook met de optie ‘Niveau 1’ , die bestaat uit 8 dagen, voldoet u uiteraard aan de eisen. Deze optie is bedoeld voor degenen die zich extra willen verdiepen in natuurbeheer. De keuze is aan u! Klik hier voor de globale inhoud van het programma.

De bijeenkomsten zijn om de 14 dagen. De eigen bijdrage proberen wij zo laag mogelijk te houden.  De groepsgrootte is voor beide opties minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers . N.B. De cursisten van de vorige cursus, die één of meer dagdelen hebben gemist en die nog moeten inhalen, benaderen wij persoonlijk.  Zij hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Aanmelden

U kunt uw belangstelling kenbaar maken via onderstaand formulier.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jan ten Hove: 06 – 13103111, of stuur hem een bericht via j.tenhove@anvhorstenmaten.nl.

Hierbij meld ik mij aan als belangstellende voor het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap. Ik ben lid van ANV Horst en Maten. Ik heb voorkeur voor de volgende optie:

Basis (3 daagse cursus)Niveau 1 (8 daagse cursus)

Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn (minimaal 15 deelnemers) ontvang ik verdere informatie over de inhoud van het programma en over de hoogte van de eigen bijdrage waarna ik mij definitief kan aanmelden.

 

Beheerzaken april 2019

De volgende beheerzaken zijn actueel in de Olde Maten en Veerslootlanden:

 

Beweiding

Het begin van het seizoen nadert, en hoewel het land nog vrij nat is zal binnenkort op bepaalde percelen in de Olde Maten en Veerslootlanden beweiding moeten starten. Reden om u te informeren over de pachtbepalingen over beweiding. De eerste percelen moeten beweid worden vanaf 1 april (voorweiden), en daarna volgen de percelen die beweid moeten worden vanaf 1 mei (standweiden). Wij beoordelen of – gelet op de omstandigheden – van de pachter verwacht kan worden hieraan te voldoen, in overleg met Staatsbosbeheer.

Lees meer over de regels voor beweiding

Rustperiode

Sinds 15 maart is het rustperiode op de percelen in het Staphorsterveld. Landwerkzaamheden zijn nu niet toegestaan, waaronder bijvoorbeeld het vrijmaaien van afrasteringen.  In overleg met de ANV en na goedkeuring door de ecoloog is vrijmaaien m.b.v. een bosmaaier in sommige gevallen toegestaan. Berijden van de percelen met zwaar materieel als tractor met maaimachine is in ieder geval niet toegestaan.

Maak gebruik van een vervroegde maaidatum!

Ook dit jaar zal waar mogelijk de maaidatum vervroegd worden als er geen (broed)vogels aanwezig zijn. U krijgt hiervan bericht. Als ANV vinden wij het bijzonder belangrijk dat u van deze vervroegde maaidatum gebruik maakt. Het is namelijk één van de weinige middelen die we hebben om pitrus en ridderzuring te onderdrukken en de kwaliteit van de gewasopbrengsten op termijn te verbeteren.

Proef Composteren maaisel uitgesteld maaibeheer

Onze proef met compostering van overtollig maaisel loopt nog. We verwachten dat het product eind juni gereed zal zijn. Belangstellenden kunnen zich melden, en  er kan – indien gewenst – bemonsterd worden voor bepaling van de gehaltes.

Uitsluitend na overleg en met toestemming overtollig maaisel storten

Afvoer van overtollig maaisel, veroorzaakt door uitgesteld maaibeheer, valt onder de verantwoordelijkheid van de pachter. Voor de percelen met uitgesteld maaibeheer, die buiten de criteria voor bovengenoemde proef composteren maaisen uitgesteld maaibeheer vallen, zal net als voorgaande jaren op verzoek van de pachter en in overleg met Staatsbosbeheer een passende oplossing gezocht worden. Zonder overleg en zonder toestemming maaisel storten bij Staatsbosbeheer is niet toegestaan.

Vergunning voor onderzoekers flora en fauna

Ook dit jaar vinden een onderzoeken naar flora en fauna plaats in opdracht van Staatsbosbeheer. Het kan daarom voorkomen dat u als pachter onderzoekers aantreft op uw percelen. Goed om te weten dat u altijd kunt vragen naar de vergunning die zij altijd bij zich moeten dragen als zij werken in opdracht van Staatsbosbeheer.

Wulpenmiddag met lezingen en excursie

Het Staphorsterveld is één van de belangrijkste bolwerken van de wulp in West-Europa. Vanwege het feit dat 2019 is uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp, houdt de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. een wulpenmiddag.

Deze bijeenkomst is op zaterdag 6 april a.s. in de Veldschuur, Wijkweg 2 Rouveen en begint om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

Twee sprekers geven informatie over deze kenmerkende weidevogel, namelijk:

 • Gerrit Gerritsen, een wulpenkenner bij uitstek. In zijn inleiding komen zaken als dichtheden, trends, resultaten van zijn kleurringwerk zoals verspreiding, winterverblijven, plaatstrouw etc. aan de orde.
 • Frits Bouwkamp, weidevogelbeschermer, met als onderwerp: Het wel en wee van weidevogels in het Staphorsterveld, met bijzondere aandacht voor de wulp.

Tijdens een aansluitende excursie in het gebied is de wulp te zien en te horen (verrekijker mee!)

Deelname is gratis. Aanmelding  is verplicht vanwege het aantal beschikbare plaatsen, via info@wvbstaphorsterveld.com

Schouw 2018: gros landbouwpercelen ligt er mooi bij

In november jl. is er in de Olde Maten en  Veerslootlanden weer een schouw uitgevoerd. Alle verpachte percelen (ruim 300) zijn beoordeeld door schouwcommissies, bestaande uit een bestuurslid en een pachter, bijgestaan door een medewerker van de ANV.

De schouw wordt jaarlijks uitgevoerd in de maand november. Ten opzichte van 2017 leverde de schouw dit najaar een beter beeld op. 75% van de percelen ligt er volgens de schouwheren prima bij.  Oftewel: het gros van de percelen worden beheerd overeenkomstig de pachtbepalingen. In 2017 was dat nog een kleine 60%.

Op de percelen waar afwijkingen werden geconstateerd had dat meestal te maken met lang gewas (10%, tegen 18% in 2017). De percelen moeten ‘glad de winter in’, maar een aantal percelen ligt er nog te ruig bij door verschillende oorzaken. Onze toezichthouder treed hierover zo nodig in contact met de betreffende pachters.

Overige afwijkingen betroffen o.a.: aanwezigheid gewasresten (2%, tegen 5% in 2017), weidepompen en machines.

Algehele indruk van de schouwheren is dat het gebied – wat de landbouwpercelen betreft – er momenteel mooi bij ligt. Dat is de verdienste van de pachters. Zij maakten dit jaar in grote getale gebruik van de mogelijkheden om die percelen eerder te maaien waar dat – na onderzoek van onze ecoloog Martijn Bunskoek – verantwoord was gebleken omdat er geen broedvogels waren. Bovendien werden zij bij het beheer geholpen door de droge omstandigheden van de afgelopen zomer en najaar.

Schouw Olde Maten Zuid

 

Nieuwe cursus Natuurbeheer & Ondernemerschap

U kunt zich weer aanmelden voor het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’. Afgelopen nazomer hebben we dit voor het eerst georganiseerd. Daaraan deden ruim 20 leden mee, die de cursus als ruim voldoende tot goed hebben beoordeeld. Komend voorjaar willen we dat opnieuw doen. De cursus is speciaal bedoeld voor u als lid van ANV Horst en Maten,  in het bijzonder als u tevens pachter bent van één of meer percelen van Staatsbosbeheer. U kunt zich eenvoudig aanmelden tot via onderstaand formulier.

Zoals u inmiddels zult weten stelt Staatsbosbeheer dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer in het Staphorsterveld. Het is een landelijke voorwaarde, overigens niet alleen van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Het volgen van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Het bestuur van ANV Horst en Maten wil haar leden in de gelegenheid stellen om zo laagdrempelig mogelijk aan de eisen te kunnen voldoen. Daarom organiseren wij de cursus – in samenwerking met Michiel Drok van Aeres  Hogeschool Dronten –  in onze eigen regio, en doen wij ons best om de deelnamekosten laag te houden.

U kunt kiezen voor Basis of Niveau 1
De optie ‘Basis’ bestaat uit 3 dagen, waarna u voldoet u aan de eisen van Staatsbosbeheer. Ook met de optie ‘Niveau 1’ , die bestaat uit 8 dagen, voldoet u uiteraard aan de eisen. Deze optie is bedoeld voor degenen die zich extra willen verdiepen in natuurbeheer. De keuze is aan u! Klik hier voor de globale inhoud van het programma.

De bijeenkomsten zullen om de 14 dagen zijn. We willen eind februari/begin maart 2019 starten, waarschijnlijk op de donderdagen. Basis zou dan starten op 7 maart, en Niveau 1 op 28 februari 2019. De eigen bijdrage proberen wij weer zo laag mogelijk te houden, maar is op dit moment nog niet vastgesteld.  Die hangt onder andere van het aantal deelnemers af. We zullen u daar zo spoedig mogelijk over informeren.  De groepsgrootte zal voor beide opties minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers zijn. N.B. De cursisten van de vorige cursus, die één of meer dagdelen hebben gemist en die nog moeten inhalen, zullen wij daarover persoonlijk benaderen.  Zij hoeven zich dus nu niet opnieuw aan te melden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u informatie over het programma en de hoogte van de eigen bijdrage.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jan ten Hove: 06 – 13103111, of stuur hem een bericht via j.tenhove@anvhorstenmaten.nl.

Hierbij meld ik mij aan als belangstellende voor het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap. Ik ben lid van ANV Horst en Maten. Ik heb voorkeur voor de volgende optie:

Basis (3 daagse cursus)Niveau 1 (8 daagse cursus)

Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn (minimaal 15 deelnemers) ontvang ik verdere informatie over de inhoud van het programma en over de hoogte van de eigen bijdrage waarna ik mij definitief kan aanmelden.

Beheerzaken juli 2018

Vervroegde maaidatum onkruidpercelen werd vaker benut

Pachters van 55 percelen kregen dit voorjaar per email of telefoon het bericht dat ze één of meer percelen eerder mochten maaien dan de maaidatum die in hun pachtcontract is bepaald. Het gaat om percelen waarvan bekend is dat er een behoorlijk onkruiddruk is, terwijl ecoloog Martijn Bunskoek er geen broedvogels had waargenomen. Voor ruim de helft van deze 55 percelen is die mogelijkheid benut. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2017, toen maaidata van ‘onkruidpercelen’ voor het eerst werden vervroegd.

Oproep: maai volgend jaar (weer) vervroegd als dat mag

Wij vinden het van groot belang dat – nu deze mogelijkheid sinds vorig jaar geboden wordt aan pachters van ‘onkruidpercelen’ – zij die ook daadwerkelijk benutten. Door vroeger te maaien kunnen ongewenste kruiden als ridderzuring en pitrus bestreden en uitbreiding voorkomen worden. Vandaar nu al hierbij onze oproep aan u als pachter om (ook) volgend jaar zoveel mogelijk gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Aanbieden van gewas voor onze composteringsproef Rechterensweg

Pachters van percelen waarvan de maaidatum is uitgesteld naar 15 augustus hebben de mogelijkheid om het gewas hiervan aan te bieden voor de composteringsproef van de ANV. N.B. aanbieden is uitsluitend mogelijk na melding bij en in overleg met Egbert Wever. Het gewas kan vervolgens aangeboden worden op het verharde terrein aan de Rechterensweg en wordt daar gecomposteerd. De geproduceerde compost moet vervolgens door u als pachter zelf afgenomen en op percelen (waar mestgift is toegestaan ) weer opgebracht worden.

Uitgestelde maaidata i.v.m. broedvogels

Ook dit voorjaar is voor een groot aantal percelen de maaidatum uitgesteld, wegens aanwezigheid van broedvogels. Het betrof dit seizoen 134 percelen waarvan de maaidatum met een kortere of langere periode uitgesteld is. Pachters kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding, afhankelijk van de lengte van het uitstel en de periode waarin de uitgestelde maaidatum ligt.

Voorkom onaangename verrassingen

Neem tijdig contact op met veldcoördinator Egbert Wever als u niet aan de pachtbepalingen denkt te kunnen voldoen. In onderling overleg kunnen we dan zoeken naar een oplossing die voor u als pachter en ook voor verpachter Staatsbosbeheer acceptabel is. Zo vatten wij als ANV onze taak als rentmeester op.

Er kunnen zich immers omstandigheden voordoen of goede redenen zijn om in onderling overleg (tijdelijk) van de pachtbepalingen af te wijken. Ook kan het zijn dat niet duidelijk is hoe een pachtbepaling moet worden opgevat. Door tijdig te overleggen voorkomt u dat onze toezichthouder achteraf een afwijking moet constateren, wat voor niemand prettig is.

Overigens vernemen wij nog wel eens van pachters dat niet duidelijk is wie nu toezichthouder is in de Olde Maten en Veerslootlanden. Daarover moet geen misverstand bestaan: de ANV is verantwoordelijk voor het toezicht in het gebied, en heeft Klaas Slager aangesteld als toezichthouder. Dat wil niet zeggen dat medewerkers van Staatsbosbeheer niet meer in het gebied komen. Het komt voor dat zij een afwijking van de pachtbepalingen constateren. Staatsbosbeheer spreekt pachters daar echter niet zelf op aan, maar kan dit wel melden aan de ANV.

Het is dan vervolgens aan de ANV om daarop actie te ondernemen. Alleen in het geval dat onze eigen toezichthouder een afwijking constateert, onderneemt die actie richting de pachter. Dat wil zeggen dat hij met de pachter in gesprek gaat en – bij voorkeur en zoveel als mogelijk – een afspraak met de pachter maakt om de afwijking op een acceptabele manier te lossen. Als dat niet mogelijk is of als een afspraak achteraf niet blijkt te zijn nagekomen, wordt een zaak ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur hanteert daarbij het Controle- en sanctioneringsprotocol.

Voor deze en andere pachtzaken kunt u terecht bij veldcoördinator Egbert Wever (06-27435361).

Resultaten onderzoek pachters

Op 2 maart 2018 ontvingen alle 99 pachters van percelen van Staatsbosbeer in de Olde Maten en Veerslootlanden van ons een online-enquête. 54 pachters hebben eraan meegedaan.  De enquête bestond uit 17 vragen.

Van de 54 respondenten hebben 37 de enquête voltooid (69%) en 17 respondenten (31%) de enquête gedeeltelijk ingevuld. Ook de antwoorden van de niet voltooide enquêtes maken deel uit van de resultaten.

De resultaten worden later dit jaar tijdens een pachtersavond gepresenteerd, evenals de conclusies die daaruit te trekken zijn en de aanbevelingen die daaruit voortkomen.

Vooruitlopend daarop enkele interessante bevindingen:

 • Op de vraag wat de reden is om percelen te pachten in de Olde Maten of Veerslootlanden konden pachters hun top aangeven. in hun top 3  van belangrijkste redenen zet:
  • 60% plaatsingsruimte mest en betalingsrechten
  • 40% natuurbeheer in de eigen bedrijfsvoering
  • 33% bijdragen aan natuurbeheer in het gebied
  • 29% redelijke pachtprijs
  • 27% gewasopbrengst
 • Op de vraag of de pachter in aanmerking wil komen om – na afloop van de totale pachttermijn van zes jaar – opnieuw wil pachten in het gebied, zegt:
  • 64% ja
  • 32% ik twijfel
  • 4% nee

Als aandachtspunten worden genoemd: kwaliteit en opbrengst gewas, pachtprijs mag niet hoger worden, er zou meer maatwerk moeten komen in overleg met de pachter,  onaantrekkelijkheid van percelen waar niet mag worden geweid en/of bemest. Als pluspunten worden genoemd: kunnen meewerken aan beheer van het gebied, en dat het mooi hooiland is. Als minpunten: geen rechten, resultaat negatief, opbrengst waardeloos.

 • Op de vraag wat men van de pachtprijs vindt, zegt:
  • 35% (te) hoog, maar zegt niet eerder op;
  • 21% te hoog, en overweegt eerder op te zeggen;
  • 18% niet te hoog, en zegt niet eerder op;
  • 26% niet te hoog, maar overweegt om andere redenen eerder op te zeggen.
 • Op de vraag of men aan de pachtbepalingen kan voldoen antwoord:
  • 83% ja
  • 17% moeilijk
 • Op de vraag wat een redelijke pachtprijs zou zijn blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen wat pachters als redelijk aangeven en de werkelijke pachtprijzen (verschillen van ruim € 100 tot meer dan € 150 per hectare)